Общи условия

Доставката се извършва в срок от 1 до 2 работни дни, считани от получаването на потвърдителен имейл.

Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от 14  работни дни, освен ако продуктите не са употребени, но разноските за куриерската доставка са за сметка на клиента.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Общите условия уреждат отношенията между Гуцини ЕООД, София, Младост 1, бл. 24, ЕИК 206470375, представлявано от Цветелина Петрова Гуцина, управител, наричан по-долу ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на https://happylolly.net/, наричан по-долу happylolly.net

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2. Съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, предоставяме следната информация:

– Наименование на доставчика: „Гуцини“ ЕООД
– Седалище и предмет на управление: София, Младост 1, бл. 24
– Адрес за отправяне на жалби от потребители: София, Младост 1, бл. 24
– Данни за кореспонденция: България, гр. София, Младост 1, бл. 24, e-mail: happygreen108@gmail.com, телефон: 0896616777
– Вписване в публични регистри: ЕИК 206470375;
– Дружеството е регистрирано по ДДС – ДДС номер  BG206470375

 

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ №15,
тел.: 02/ 940 20 46, факс: 02/ 940 36 40
e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
тел.:02/ 980 25 24; факс: 02/ 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 18
тел.: 02/ 935 61 13; факс: 02/ 980 73 15
www.cpc.bg

Онлайн решаване на спорове
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

III. Описание на happylolly.net

Чл.3. happylolly.net е уеб сайт, достъпен на адрес https://happylolly.net/, посредством който Ползвателите могат да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите там стоки, както и да:

  1. Преглеждат стоките, техните описания, цени и условия за доставката им
  2. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, чрез страницата на https://happylolly.net/

Чл. 4. Доставчикът доставя заявените от Ползвателя продукти чрез формата за поръчка на https://happylolly.net/. Доставчикът гарантира правата на Ползвателите по силата на българското законодателство, в рамките на възприетите в практиката, потребителското или търговското право, критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите, приемайки общите условия на Доставчика, сключват договор за покупко-продажба на продуктите, предлагани в happylolly.net, посредством интерфейса на Доставчика, достъпен в страницата му в интернет https://happylolly.net/. Договорът се сключва на българския език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) По силата на този договор, Доставчикът се задължава да достави на Ползвателя поръчаните през интерфейса на Доставчика продукти. Ползвателите могат да поправят грешки в изписването, контактната информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените продукти съгласно общите условия, определени и публикувани в happylolly.net. Възнаграждението е равносилно на цената, упомената от Доставчика в интернет адреса https://happylolly.net/.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателя продукти в уговорения срок и при условията, упоменати в Общите условия за ползване на happylolly.net.

Чл. 6. (1) Всички изявления, възникнали между Ползвателя и Доставчика, във връзка със сключването на настоящия договор, могат да се реализират и чрез електронни изявления, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Електронните изявления, извършени от Ползвателите на happylolly.net, се извършват от лицата, посочени в данните, въведени във формата за поръчка.

IV. ПОЛЗВАНЕ НА happylolly.net

Чл. 7. (1) Ползвателят сключва договор за покупко-продажба, попълвайки име, имейл, телефон и адрес за доставка чрез формата за поръчка на https://happylolly.net/

(2) След като попълни данните и приеме общите условия чрез отбелязване в специалното поле „Приемам общите условия“, Ползвателят декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

(3) Доставчикът потвърждава приетата поръчка на Ползвателя чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Ползвателя имейл адрес.

(4) Ползвателят е длъжен да попълни във формата за поръчка актуални и верни данни.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. Процедурата за сключване на договор за покупко-продажба от страна на Ползвателя се извършва по следния начин:

  1. Ползвателят избира да закупи един или повече продукти от интернет сайта на happylolly.net
  2. Въвежда във формата за поръчка необходимите данни да извършване на доставката.
  3. Отбелязва в специалното поле, че приема Общите условия за ползване на happylolly.net
  4. Чрез натискане на бутон „Поръчай“, Ползвателят финализира поръчката и я изпраща за потвърждение на Доставчика.
  5. Потвърждение на поръчката.

Чл. 9. (1) За всеки продукт, заявен чрез формата за поръчка на happylolly.net, се сключват отделни договори за покупко-продажба.

(2) Доставчикът може да достави заявените с различни договори за покупко-продажба продукти, заедно и едновременно.

(3) Упражняването на права за доставена стока засягат само и единствено стоката, за която е сключен договора. Те нямат действие към сключени договори за други стоки. Ако Ползвателят може да бъде определен като потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определен продукт не засяга договорите за покупко-продажба на останалите стоки, доставени на Потребителя.

Чл. 10. Когато Ползвателят реши да упражнява правата си по договора за покупко-продажба, той е длъжен да посочи с точност договора и продукта, за който упражнява правата си.

Чл. 11. Ползвателят може да заплати всички поръчки и съответно договори за покупко-продажба навъднъж, при извършване на поръчката или при доставянета й.

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО ЗАСЯГАТ ЛИЦА В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 12. (1) Клаузите от този раздел от Общите условия се прилагат само за Ползватели, които според данните, посочени при сключването на договора за покупко-продажба, могат да се класифицират като потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

(2) Доставчикът не предлага и не доставя лекарства, отпускани по лекарско предписание, към лица, които имат качеството на потребител по ал. 1.

Чл. 13. (1) Предлаганите от Доставчика продукти са представени с основните си характеристики в сайта happylolly.net

(2) Цената на продуктите с включените данъци и такси, се изписват в профила на всяка стока при поръчка, както и в потвърдителния имейл до Ползвателя.

(3) Стойността на разходите за транспорт, които не са включени в цената на продукта, се определят от Доставчивка и се представят на Ползвателите при избиране на продукта за сключване на договор за покупко-продажба в сайта happylolly.net

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора, се определят от настоящите Общи условия, представени посредством сайта на Доставчика на happylolly.net

(5) Информацията по член 13 е видима за Потребителя при поръчка на продукта, преди сключване на договора за покупко-продажба.

Чл. 14. Ползвателят решава сам дали да заплати на Доставчика цената за доставка на продуктите преди или в момента на доставката, по банков път или с наложен платеж.

Чл. 15 (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на продукта.

(2) Правото на отказ по ал.1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки, които според своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качеството им.

– за разопаковани и/или отворени от Потребителя хранителни добавки.

(3) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал.1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 14  дни, считано от датата, на която Потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал.1.

(5) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявлене до Доставчика на адрес, посочен по-горе.

Чл.17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика на happylolly.net

(2) В случай, че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на продуктите е 3 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Доставчика чрез формата за поръчка на happylolly.net.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договор.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на Потребителя стоки от същия вид, качество и цена. Доставчикът уведомява Потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

Чл. 18 Доставчикът се задължава да спазва разпоредбите на Българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19 (1) Доставчикът доставя продуктите в определения при сключването на договора за покупко-продажба срок.

(2) Ако поради някаква причина доставката е невъзможна, Доставчикът уведомява Ползвателя по електронен път за причините за невъзможността на доставката и уговоря нов срок за доставка.

Чл. 20. (1) Ползвателят преглежда доставеният продукт в момента на доставката и предаването й от куриера или представителя на Доставчика. Ако има повод за рекламации, Ползвателят трябва да уведоми незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не представи своите искания за рекламации на Доставчика съгласно ал. 1, доставката на продуктите се смята за одобрена и съответваща на изискванията.

(3) Не са основания за рекламация следните случаи:

-специфичен вкус на хранителната добавка
-недостатъчно разбиване на хранителната добавка
-специфичен цвят на хранителната добавка
-несъвпадение на вкуса на хранителната добавка с други хранителни добавки или със същата хранителна добавка
-наличие на механизми за автоматична или друг тип премахване на защитната мембрана на хранителната добавка
-оставащ срок на годност на хранителната добавка, за който може да се счита, че е достатъчен за консумация на цялата хранителна добавка

Чл. 21. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата и разпоредбите на Търговския закон.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 22. (1) Доставчикът защитава личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) За да защити личните данни на Ползвателя, Доставчикът ще изпрати личните данни еднократно на електронен адрес, въведен от Ползвателя по време на поръчката.

(3) Ползвателят може да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последния не изрази несъгласието си за това.

(4) Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за постъпките на Ползвателя по време на използването на електронния магазин на Доставчика, необходими единствено за извършване на доставката.

Чл. 23. (1) Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да се легитимира по всяко време и да удостовери данните, въведени от Ползвателя във формата за онлайн поръчка на happylolly.net.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) Доставчикът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като уведомява за това ползвателите на happylolly.net.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко изменение и допълване на тези Общи условия ще имат въздействие върху Ползвателя при някое от следните условия:

-след уведомяване от Доставчика, ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок, че не приема измененията на Общите условия.

-след публикуването им на сайта на доставчика happylolly.net, ако Ползвателят не заяви в срок от 14 дни от публикуването им, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изменения и допълнения към настоящите Общи условия ще бъдат изпращани на електронната поща, въведена от Ползвателя във формата за онлайн поръчка на happylolly.net. Доставчикът не е необходимо да подписва електронните писма с електронен подпис.

Чл. 25. Настоящите Общи условия се публикуват на адрес https://happylolly.net/, заедно с всички допълнения и измененя към тях.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. Договорът за покупко-продажба от разстояние, както и настоящите Общи условия, се прекратяват при следните условия:

-при прекратяване на дейността от страна на Доставчика, при обявяване в ликвидация или несъстоятелност Доставчикa или Ползвателя
-по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма
-при наличие на обективни обстоятелства за неизпълнение на договора и задълженията, които произтичат от него, на една от двете страни по договора
-при запечатване и/или изземване на оборудването от държавните органи

Чл. 27. Доставчикът е в правото си, без предварително предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, ако установи, че Ползвателят използва happylolly.net в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите обществени, морални и нравствени норми, както и пре нарушение на общоприетите правила в електронната търговия.

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 28. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски) произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията от този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 29. Доставчикът не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини.

Чл. 30. (1) Доставчикът не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта happylolly.net и за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация, невъзможност за достъп до информация и пр.

(2) Доставчикът не е отговорен в случай на сключен договор за покупко-продажба, достъп до информация, загуба или промяна в данните и пр., от страна на лице с фалшива самоличност, представящо се за Ползвателя.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.31. (1) Ползвателят и Доставчикът защитават своите права и законни интереси, пазят търговските тайни, които са част от изпълнението на настоящия Договор за покупко-продажба.

(2) Кореспонденцията между двете страни, проведена по време и след източането на договора, не може да е публично достояние. Под публично достояние се разбира публикуването й в печатни и/или електронни медии, интернет форуми, уеб сайтове, блогове и др.

Чл. 32. Ако е налице специален договор между Доставчика и Ползвателя, който влиза в противоречие с някоя от клаузите по настоящия договор за покупко-продажба, валидни са клаузите на специалния договор.

Чл. 33. Наличието на недействителност на някоя от клаузите в общите условия не води до недействителност на целия договор за покупко-продажба.

Чл. 34. За неуредени въпроси в този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 35. Настоящите Общи условия са в сила за всички ползватели от 16 април 2021 г.